Gratis thuisbezorgd binnen NL vanaf €75,- exclusief sale artikelen.
Gratis ophalen & retourneren in onze winkels.
Winkelwagen

Winkelwagen

Privacy Policy

Privacy verklaring Pastelle Holding BV – Pastelle Wassenaar BV
– Pastelle Den Haag BV – Pastelle Nootdorp BV – Pastelle Pijnacker BV
– Pastelle Online BV hierna te noemen: Pastelle

 

Pastelle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens waarbij we de AVG wet in acht nemen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pastelle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pastelle zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van onze klanten worden door Pastelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
- Administratieve doeleinden,
- Communicatie over onze winkels en producten,
- Het uitvoering geven aan de overeenkomst,
- Het uitvragen van (anonieme) feedback over onze dienstverlening.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeenkomst gesloten in een van onze winkels of in de webshop.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pastelle de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam,
- Tussenvoegsel,
- Achternaam,
- (Zakelijk) Telefoonnummer,
- (Zakelijk) E-mailadres,
- Adresgegevens,
- Geboortedatum,
- Aankoophistorie.

Uw persoonsgegevens worden door Pastelle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Klantkaarthouders: ‘Pastelle Members’
Persoonsgegevens van klanten worden door Pastelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
- Administratieve doeleinden: Klantkaarthouder als eerst op de hoogte te stellen van leuke nieuwtjes, aanbiedingen, vriendinnenacties en VIP-avonden,
- Informeren over de start van de opruiming en de outletsale,
- Het sparen van punten over de aankopen waarmee periodiek het recht ontstaat op een Pastelle Cadeaucheque t.w.v. €25,00 in ruil voor de gespaarde punten,
- Uw telefoonnummer gebruiken wij enkel om u te informeren over leveringen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De ‘Pastelle Membership’ overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pastelle de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam,
- Tussenvoegsel,
- Achternaam,
- (Zakelijk) Telefoonnummer,
- (Zakelijk) E-mailadres,
- Adresgegevens,
- Geboortedatum,
- Aankoophistorie.

Uw persoonsgegevens worden door Pastelle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna nog in de financiële administratie gedurende maximaal 7 jaar.

Meer informatie over het ‘Pastelle Membership’ kunt u hier raadplegen.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees en digitale direct marketing
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Pastelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het periodiek informeren van de geabonneerde over onze nieuwste collecties, acties en aanbiedingen,
- Het versturen van gerichte informatie over onze producten op basis van aankopen die eerder bij ons zijn gedaan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Toestemming voor toesturen van de nieuwsbrief,
- (Webshop)klanten worden, als zij zich bij Pastelle registreren als klantkaarthouder, na een aankoop of plaatsen van een bestelling aangemeld op onze nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pastelle de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam,
- Tussenvoegsel,
- Achternaam,
- E-mailadres,
- Aankoophistorie.

Uw persoonsgegevens worden door Pastelle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is. Elk bericht dat wordt verstuurd bevat een mogelijkheid om u af te melden voor onze nieuwsbrief of direct mailing.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten
Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Pastelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Werving van personeel

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pastelle de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam,
- Tussenvoegsel,
- Achternaam,
- Telefoonnummer,
- E-mailadres,
- Geboortedatum,
- Informatie over uw loopbaanverleden en opleidingen.

Uw persoonsgegevens worden door Pastelle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een sollicitatie heeft lopen en daarna nog maximaal 4 weken, tenzij er wordt overeengekomen dat de sollicitatie in portefeuille mag worden bewaard, dan maximaal 1 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens in verband met cameratoezicht
Persoonsgegevens van medewerkers/bezoekers worden door Pastelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Vergroten van de veiligheid voor ons personeel en bezoekers en ter voorkoming van fraude en/of diefstal van goederen in en rond onze onderneming.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Gerechtvaardigd belang

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pastelle de volgende persoonsgegevens van u gebruiken:
- Beelden/Foto’s

Uw persoonsgegevens worden door Pastelle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende maximaal 4 weken, tenzij er strafbare feiten worden vastgelegd op de camera’s of de beelden ondersteuning kunnen bieden bij de opsporing van een strafbaar feit.

Cookies
Pastelle informeert u graag over hoe wij omgaan met uw gegevens in de vorm van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op de computer wordt opgeslagen. Als een gebruiker later opnieuw diezelfde website bezoekt, wordt bijgehouden wat de gebruiker op internet doet. Bijvoorbeeld in welke taal iemand een website leest, of welke artikelen in webwinkels het meeste worden bekeken.

Pastelle gebruikt verschillende vormen van cookies. In uw internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen, maar ook instellen of u cookies accepteert. Hoe u dit kunt instellen kunt u het beste via het helpmenu in uw browser vinden.

Meer informatie over cookies op onze website kunt u vinden in onze Cookie Disclaimer

Verstrekking aan derden
Wij delen uw persoonsgegevens met alle derden binnen Pastelle Holding BV en indien Pastelle Holding BV wordt overgenomen zullen uw persoonsgegevens worden overgedaan naar een nieuwe eigenaar.

Wij maken voor de bedrijfsuitvoering gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van onze website,
- Het verzorgen van de (financiële) administratie,
- Het verzorgen van bezorging van producten,
- Het verwerken van het retourproces,
- Het verzorgen van systeembeheer.

Andere derden waar wij gegevens mee delen zijn Google, Facebook en Bing. In de privacy statements van deze partijen kunt u vinden hoe ze uw persoonsgegevens gebruiken.

Onze website is SSL beveiligd, waardoor uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bij rechterlijke geschillen of fraude gevallen zijn wij in het kader van een onderzoek verplicht om (persoons)gegevens te verstrekken. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Pastelle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens Pastelle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen,
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is,
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen,
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
Deze privacy policy is laatst aangepast op 20 juni 2023.

Contactgegevens
Pastelle
Gildeweg 3b
2632 BD Nootdorp
Nederland
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (0)15 - 7370365 (ma t/m vrij 9:00 tot 17:00 uur)

Wijzigingen Privacy statement
Pastelle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u op de hoogte blijft van deze wijzigingen. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.